Tanie panele ogrodzeniowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA Oddział w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 88-131 Bydgoszcz

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przed komisją przetargową w dniu 26.02.2015 r. o godz. 10.00 w BIGB BALTICA Oddział we Włocławku ul. Bartnicka 10. Wejście do budynku od ul. Jana Pawła II 15.

3. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
BIGB BALTICA Oddział we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek
W dniu 23.02.2015 w godzinach 10.00 do 11.30 , wejście od ul. Jana Pawła II 15
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 54/ 235-05-24
Osoba do kontaktu Tomasz Kacprzak.

4. Rodzaj, typ składników majątku objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:
A. Samochód ciężarowy Citroen C15
- pojemność silnika: 1769,00 cm3, diesel
- nr identyfikacyjny: VF7VDOO00WK202370
- rok produkcji 1998
Cena wywoławcza: 2 500,00 zł brutto.

B. Przyczepa ciężarowa NIEWIADÓW typ VM 14A
- dopuszczalna ładowność: 985 kg
- nr identyfikacyjny : SWNB13010V0001147
Cena wywoławcza: 1 000,00 zł brutto.

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 26.02.2015 do godziny 9:30 w na rachunek Bank BPH SA: 98 1060 0076 0000 3210 0023 6072

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w przeprowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej musi zawierać:
- Imię Nazwisko, adres, nr telefonu lub nazwę firmy, adres, telefon, NIP, Regon
- Oferowaną cenę brutto, warunki jej zapłaty
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
- Dowód wniesienia wadium
- Parafowany wzór umowy

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA Oddział we Włocławku
ul. Bartnicka 10
87-809 Włocławek
"Oferta na zakup samochodu ciężarowego i przyczepy."
Nie otwierać przed dniem 26-02-2015 godzina 9.30

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godzinach 08.00-14.00 , ale nie później niż do dnia 26.02.2015 do godziny 9.30 w sekretariacie BIGB BALTICA Oddział we Włocławku.

Galeria:

  • 01-C15
  • 02-Przyczepa
  • Ogloszenie strona 01
  • Ogloszenie strona 02
  • Ogloszenie strona 03
  • Ogloszenie strona 04

Więcej informacji w załącznikach do pobrania:
OGŁOSZENIE.docx
UMOWA-WZÓR.doc
UMOWA-WZÓR-I.doc
ZAŁĄCZNIK do UMOWY-1.doc
ZAŁĄCZNIK do UMOWY-2.doc