Tanie panele ogrodzeniowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA Oddział w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 88-131 Bydgoszcz

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przed komisją przetargową w dniu 22.04.2016 r. o godz. 10.00 w BIGB BALTICA Wydział Metalowy Włocławek ul. Bartnicka 10. Wejście do budynku od ul. Jana Pawła II 15.

3. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
BIGB BALTICA Wydział Metalowy Włocławek, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek
W dniu 19.04.2016 w godzinach 10.00 do 11.30 , wejście od ul. Jana Pawła II 15
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 54 235-05-24
Osoba do kontaktu Tomasz Kacprzak.

4. Rodzaj, typ składników majątku objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:
A. Samochód ciężarowy STAR L 1422V
- pojemność silnika: 4580,00 cm3, diesel
- nr identyfikacyjny: SUS1422VY0000706
- rok produkcji 2000
Cena wywoławcza: 10 000,00 zł brutto.

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie: 1 000,00 zł w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 22.04.2016 do godziny 9:30 na rachunek Bank Gospodarstwa Krajowego: 65 1130 1121 0006 5624 1620 0002

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w przeprowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej musi zawierać:
- Imię Nazwisko, adres, nr telefonu lub nazwę firmy, adres, telefon, NIP, Regon
- Oferowaną cenę brutto, warunki jej zapłaty
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
- Dowód wniesienia wadium
- Parafowany wzór umowy

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA Wydział Metalowy Włocławek
ul. Bartnicka 10
87-809 Włocławek
"Oferta na zakup samochodu ciężarowego."
Nie otwierać przed dniem 22.04.2016 godzina 9.30

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godzinach 08.00-14.00 , ale nie później niż do dnia 22.04.2016 do godziny 9.30 w sekretariacie BIGB BALTICA Wydział Metalowy Włocławek.

8. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje:
- przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761)
- przystąpienie do przetargu oznacz, że oferent wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, ze nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika
- komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia
- wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu
- wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy
- złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami
- komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) złożona została po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są niekompletne, nieczytelne
- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta
- w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach
- o terminie ewentualnej aukcji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie a w przypadku gdy byli przy otwarciu ofert, ustnie
- umowa uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
- zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniej oferty
- nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającą najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu , nie dłużej niż 7 dni
- wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
- sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia
- wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący

Galeria:

  • star_01
  • star_02
  • star_03
  • star_04
  • star_05
  • star_06
  • star_07

Załączniki:
ogloszenie.doc
wzor_umowy.doc
zalacznik_do_umowy-STAR.doc